Business Man 3

ทำเพลงเพิ่มเติมทุกสัปดาห์ครับ

ประวัติความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง

ขุนวิจิตรมาตราบันทึกไว้ในหนังสือเรื่องของละคร และเพลง ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสง

ครามโลกครั้ง ที่ 2 ประมาณปีหรือสองปี ลักษณะเพลงลูกทุ่งในระยะเริ่มแรก มาจากการร้องรำทำเพลงของไทยดั้งเดิม อาทิ แหล่

เทศนา สวดคฤหัส จำอวด ลิเก (ทรงเครื่อง) ลิเกลูกหมด (ไม่แต่งเครื่อง) ลิเกบันตน ลำตัด เพลงขอทาน เพลงพื้นเมืองบางเพลง ฯลฯ

โดยเพลงลูกทุ่งนำมาดัดแปลงแล้วใส่ดนตรีแบบสากล เป็นลักษณะเพลงแบบใหม่

คำว่า “เพลงลูกทุ่ง” อาจารย์จำนง รังสิกุล คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เพลงลูกทุ่งมีความชัดเจนจาก

เพลงลูกกรุงโดยประกอบ ไชยพิพัฒน จัดรายการเพลงสถานีไทย โทรทัศน์ใช้ชื่อรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง”

พลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง และลีลาการร้อง

การบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศ ความเป็นลูกทุ่ง

ใน ยุคแรก ๆ เพลงลูกทุ่งและลูกกรุงยังถือว่าเป็นเพลงกลุ่มเดียวกัน ยังไม่มีการแยกประเภทออกจากกัน มีนักร้องเพลงไทยสากล

ได้ร้องเพลงประเภทที่มีสาระบรรยายถึงชีวิตชาวชนบท หนุ่มสาวบ้านนา และความยากจน โดยรู้จักกันในชื่อ “เพลงตลาด” หรือ

“เพลงชีวิต” โดยส่วนใหญ่นักร้องเพลงตลาดหลายท่านจะประพันธ์เพลงเองด้วย อาทิ ไพบูลย บุตรขัน ชะลอ ไตรตรองสอน พยงค์

มุกดา มงคล อมาตยกุล เบ็ญจมินทร์ (ตุ้มทอง โชคชนะ) สุรพล สมบัติเจริญ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนวงดนตรีที่เด่น ๆ ของเพลงแนวนี้ได้

แก่วงดนตรีจุฬารัตน์ของมงคล อมาตยกุล วงดนตรี“พยงค มุกดา” และ วงดนตร “สุรพล สมบัติเจริญ นับได้ว่าวงดนตรีทั้งสามนี้

เป็นแหล่งก่อกำเนิดแยกตัวเป็นวงดนตรีเพลงลูกทุ่ง จำนวนมากในเวลาต่อมา

เพลงลูกทุ่งยุคแรก

สุรพล สมบัติเจริญ นักร้องเพลงลูกทุ่งยุคแรก ในยุคแรก ๆ เพลงลูกทุ่งและลูกกรุงยังถือว่าเป็นเพลงกลุ่มเดียวกัน ยังไม่มีการแยก

ประเภทออกจากกัน มีนักร้องเพลงไทยสากลได้ร้องเพลงประเภทที่มีสาระบรรยายถึงชีวิตชาวชนบท หนุ่มสาวบ้านนา และความ

ยากจน โดยรู้จักกันในชื่อ "เพลงตลาด" หรือ "เพลงชีวิต" โดยส่วนใหญ่นักร้องเพลงตลาดหลายท่านจะประพันธ์เพลงเองด้วย

อาทิ ไพบูลย บุตรขัน ชะลอ ไตรตรองสอน พยงค มุกดา มงคล อมาตยกุล เบ็ญจมินทร (ตุ้มทอง โชคชนะ) สุรพล สมบัติเจริญ ฯลฯ

เป็นต้น

ส่วนวงดนตรีที่เด่น ๆ ของเพลงแนวนี้ได้แก่วงดนตรี “จุฬารัตน์ของมงคล อมาตยกุล วงดนตรี “พยงค มุกดา”และ วงดนตรี

“สุรพล สมบัติเจริญ” นับได้ว่าวงดนตรีทั้งสามนี้เป็นแหล่งก่อกำเนิดแยกตัวเป็นวงดนตรีเพลงลูกทุ่งจำนวนมากในเวลาต่อมา

ในระยะแรกที่ยังไม่เรียกกันว่า “นักร้องลูกทุ่ง” นักร้องชายที่มีชื่อเสียง เช่น คำรณ สัมบุณณานนท ชาญ เย็นแข นิยม มารยาท

ก้าน แก้วสุพรรณ ชัยชนะ บุญนะโชต ทูล ทองใจ ฯลฯ ส่วนนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงเด่นได้แก ผ่องศรี วรนุช ศรีสอางค ตรีเนตร

ปลายปี พ.ศ. 2507 เพลงลูกทุ่งเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต ประกอบ ไชยพิพัฒน นักจัดรายการเพลงทางสถานีไทยโทร

ทัศน์ได้ตั้งชื่อรายการว่า “เพลงลูกทุ่ง” และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2509 มีการจัดงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานใน

ครั้งที่สอง ได้มีการพิจารณาการมอบรางวัลเพลงลูกทุ่งเพิ่ม โดยได้กำหนดความหมายของเพลงประกวดประเภท ค. (ลูกทุ่งหรือ

พื้นเมือง) ไว้ว่า คือ "เพลงที่มีลีลาการบรรเลงตลอดจนเนื้อร้อง ทำนองเพลงและการขับร้องไปในแนวเพลงพื้น จะเป็นทำนองเพลง

ผสมหรือดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยภาคต่าง ๆ ซึ่งเรียกเพลงประเภทนี้ว่า “ลูกทุ่ง” "

ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการมอบรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานในฐานะนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยม โดย สมยศ ทัศนพันธ์ ได้

รับรางวัลจากเพลง “ช่อทิพย์รวงทอง”

ยุคทองของเพลงลูกทุ่ง

สุรพล สมบัติเจริญ ได้ทำให้เพลงลูกทุ่งอยู่ในความนิยม ด้วยเอกลักษณ ลีลา และ รูปแบบเฉพาะตัว อีกทั้งยังแต่งเพลงร้องเอง

เป็นส่วนใหญ เขาเริ่มชีวิตการร้องเพลงจากกองดุริยางค์ทหารอากาศ สุรพลชอบใช้เพลงจังหวะรำวงในเพลงที่เขาแต่ง ผลงานเพลง

ของเขามีลีลาสนุกสนานครึกครื้นเป็นส่วนใหญ เช่น เพลงเสียวไส เพลงของปลอม ฯลฯ

ยุคของสุรพล สมบัติเจริญ อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งพัฒนามาถึงจุดสุดยอด เป็นยุคทองของเพลงลูกทุ่ง อยู่ระ

หว่างปี พ.ศ. 2506 –2513 ในช่วงนี้ สุรพล สมบัติเจริญ ได้ออกผลงานเพลงลูกทุ่งออกมาเป็นจำนวนมากมาย

นักแต่งเพลงรุ่นนี้สืบทอดการแต่งเพลงมาจากครูเพลงในยุคต้น ตัวอย่างเช่นพีระ ตรีบุปผา เป็นศิษย์ของสมยศ ทัศนพันธ ส่วน

ศิษย์ของวงดนตรีจุฬารัตน ได้แก พร ภิรมย สุชาติ เทียนทอง และชาย เมืองสิงห นักแต่งเพลงที่สำคัญท่านอื่น ๆ อาทิ เพลิน พรหม

แดน จิ๋ว พิจิตร สำเนียง ม่วงทอง ฉลอง การะเกด ชาญชัย บัวบังศรี สมเสียร พานทอง ฯลฯ

เจนภพ จบกระบวนวรรณ กล่าวไว้ในหนังสือ ดวลเพลงลูกทุ่ง ว่า “เพลงลูกทุ่งเฟื่องฟูสุดขีดในยุคสมัยของครูสุรพล สมบัติเจริญ

(ประมาณปี 2504-2511) และหลังจากครูสุรพลถูกลอบยิงตายในขณะที่ชื่อเสียงกำลังเกรียงไกร หลังจากนั้นเพลงลูกทุ่งก็พุ่งขึ้นสู่ความนิยมชมชอบของผู้คนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชนบทหรือในเมือง”

และยังมีนักร้องลูกทุ่งเกิดขึ้นใหม่หลายคน นักร้องเด่นของยุคนี้ได้แก ไวพจน เพชรสุพรรณ เพลิน พรหมแดน พร ภิรมย ชาย

เมืองสิงห ศรคีรี ศรีประจวบ ก้าน แก้วสุพรรณ ไพรวัลย ลูกเพชร ผ่องศรี วรนุช สุชาติ เทียนทอง ฯลฯ

องค์ประกอบชองเพลงลูกทุ่ง

ครูสุรพล สมบัติเจริญ ชุด๑ ๑๕ เพลง

รวมศิลปินครูเพลง อาทิ ครูพร ภิรมย์

ครูสมยศ ครูทูล ครูผ่องศรี ฯลฯ

ครูเพชร พนมร้ง ครูเบญจมิน ครูวงจันทร์

ครูสมศรี ฯลฯ

ยอดรัก สลักจิต

ครูพร ภิรมย์ชุด๑ มี ๑๒ เพลง

ผ่องศร วรนุช

นักร้องในตำนาน

Green Arrow

ศรคีรี ศรีประจวบ ๑๕ เพลง

ใหม่ล่าสุด

รุ่งเพชร แหลมสิงห์

เพลงลูกทุ่งของเก่า

เพลงเก่าในอดีต

Home

กลับหน้าแรกห้องลูกทุ่งไทย

เด็กเซนต์14

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start